قوانین و مقررات

قوانین عمومی هتل بزرگ فردوسی
۱- حفظ حجاب اسلامی ضروری است.
۲- شرایط کنسلی رزرو نیز طبق دستور العمل اتحادیه هتلداران خراسان رضوی به شرح ذیل می باشد :
الف) اگر متقاضی تا ۲۰ روز قبل از زمان رزرو شده برای استفاده ، نسبت به لغو آن اقدام نماید، هیچگونه جریمه ای تعلق نخواهد گرفت .
ب) از ۲۰ روز تا ۱۱ روز قبل از ورود میهمان به واحداقامتی ، مبلغ ۲۰ درصد هزینه اقامت یک شب به ازاء هر اتاق
ج) از ۱۰ روز تا ۶ روز قبل از ورود میهمان به واحد اقامتی ، مبلغ ۳۰ درصد هزینه اقامت یک شب به ازاء هر اتاق
د) از ۵ روز تا ۴۸ ساعت قبل از ورود میهمان به واحداقامتی ، مبلغ ۵۰ درصد هزینه اقامت یک شب به ازاء هر اتاق
ه) از ۴۸ ساعت قبل تا زمان ورود میهمان ، مبلغ ۷۰ درصد هزینه اقامت یک شب به ازاء هر اتاق
و)کنسلی در موارد بد جوی نیز به شرح ذیل صورت خواهد پذیرفت :
در صورتی که مهمان در روز ورود خود با شرایط بد جوی مواجه شود و قصد کنسل نمودن رزرو خود را داشته باشد به جهت اینکه نه به هتل و نه مهمان خسارتی وارد شود می بایست مهمان رزرو خود را تغییر تاریخ دهد ، در غیر اینصورت اگر مهمان مبادرت به کنسل نمودن نماید می بایست مبلغ ۵۰% هزینه اقامت یک شب به ازاء هر اتاق را پرداخت نماید .